Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Konferansı

Kimlikler – Disiplinlerarası Yaklaşım

İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MIAM), 23-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Uluslararası Müzikoloji Topluluğu (IMS)’nun desteğiyle İstanbul’da uluslararası bir lisansüstü öğrenci konferansı gerçekleştirecektir. Konferansın başlığı “Kimlikler –Disiplinlerarası Yaklaşım” olacaktır. Davetli konuşmacı Uluslararası Müzikoloji Topluluğu Başkanı Prof. Dinko Fabris olacaktır.


BİLDİRİ ÇAĞRISI


Son yıllarda, sürekli değişen kimlik kuramı müzik ile ilgilenen çeşitli bilim dallarından araştırmacıların odak konusu olmuştur. Daha önce kimliği dini, etnik ve ulusal gruplarla bağdaştırmamıza rağmen, yakın geçmişte kimliğin, bireyden ulusal devletlerdeki büyük kitlelere kadar, bir çok farklı seviyedeki insan yaşamının bir kavramsal aracı olduğu araştırmacılar arasında kabul kazanmıştır. Müziğin kimliğin bir göstergesi olabileceği varsayımından yola çıkarak, bu konuyu yeni yönlere götüren müzikoloji, etnomüzikoloji, tarihsel müzikoloji, sistematik müzikoloji, kavramsal müzikoloji, deneysel müzikoloji ve müzik teorisi dahil olmak üzere bütün müzik bilimlerinden bildirileri davet ediyoruz. Müzik bilimleri yanında müziğin önemli bir parça oluşturduğu başka bilim alanlarında (felsefe, sosyoloji, antropoloji, tarih, eleştirel kuram, toplumsal cinsiyet çalışmaları, psikoloji, ekonomi ve çok daha fazlası) çalışma yapan araştırmacıları da davet ediyoruz. Özellikle uzun süredir kabul edilen varsayımları ve bu bağlamdaki ana metinleri sorgulayan bildiriler ile ilgileniyoruz. Örneğin kimlikler sıklıkla izole ya da diğer kimliklerle zıt pozisyonda tasvir edilirken, aynı topluluktaki bazı kimlik grupları diğer kimliklerle mücadele içinde bulunabilir. Benzer şekilde retorik strateji olarak nitelenen kimlik politikalarının keskin sınırları sorgulanabilir, çünkü bu politikalar aslında daha değişken ve istikrarsız olan bağlantılı grupların aralarındaki sınırları kapsamaz. Aynı zamanda epistemolojik ve ontololik olarak kimlik kuramını inceleyen makaleleri de kabul ediyoruz. Benjamin’in “Mekanik Üretim Çağında Sanat Eseri” veya Bateson’ın kişiliğin sibernetiğinden sonraki sosyal ve nörobilimlerdeki gelişmeleri göz önüne alarak, “Birinin tanımladığı şey nedir (ör. Kişi, bir grup, bir müzik, nesne, süreç, ilişki vs.)?” sorusunu sorabiliriz.

Aşağıda listelenen konular ele alınabilir, fakat bu liste müzik ve kimlik kesişmesi dahilindeki konuların kesinlikle kapsamlı bir listesi değildir:

-Siyasi değişim sürecinde kimlik ve bunun müzik ile bağlantısız

-Hızlı toplumsal değişim ile mücadele eden insanların günlük yaşamında müzikal kimliğin rolü

-Müziğin alt-kültürlerin direnişçi dünya görüşlerinin bir ifadesi olması

-Ulusal kimlik ve ilgili müzikal ifade

-Azınlık grupların ve altkültürlerin büyük toplumlar içindeki kültürel kimlikleri

-Farklı türlerdeki sanattan, ticari, popüler ve geleneksel müziklerin müzikal kimlikleri

-Belirli bir kimlik grubunun içinde gerçekleşen devrimlerin müzikal çıkarımları, bunun yanısıra müziğin bu devrimlere katkısı

-Kişisel kimlik oluşturulması olarak müzik ve kişisel kimlik ve grup kimliği ilişkisinin müzikal tecrübeye bağlı olarak gösterilmesi

-Belirli bir kimlik ve müzikal stilin unsurlarının ilişkisi

-Müzik ile oluşan kimlik yaratımı ve ifadesinin birey seviyesinde zihinsel işlevleri (bu psikolojik, bilişsel veya mikro-sosyolojik metodoloji içerebilir)

Lütfen 20 dakikalık bildiri önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresine yollayınız:
identities2014@gmail.com


Önerileriniz bunları aşağıdakileri:
-katılımcı kişi(ler)in ismi, soyismi ve kurumu
-özet (yaklaşık 300 kelime, .doc veya .docx formatında)
-kısa özgeçmiş (yaklaşık 150 kelime)

BİLDİRİLER İÇİN SON TARİH
15 Mart 2014

KATILIM ÜCRETİ
Bu konferans için katılım ücreti istenmeyecektir fakat katılımcıların herhangi bir masrafı karşılanamayacaktır.

RESMİ DİLLER
İngilizce ve Türkçe (simültane çeviri ile)


Identities 2014 Bildiri Çağrısı PDF